Monday, August 3, 2009

हट्ट

हट्ट

नाही मजला हट्ट त्या बेहोष मोग-याचा,

नाही मजला हट्ट त्या बेधुंद कुंदकळ्यांचा!

परी सांग आता तू हृदयी गुलाब होशील ना? होशील ना?


नाही मजला हट्ट चिंब भिजल्या पावसाचा,

नाही मजला हट्ट रम्य खुलल्या इंद्रधनूचा!

परी सांग आता तू स्पर्शातून मोहरशील ना? मोहरशील ना?


नाही मजला हट्ट गीतांतल्या शब्दांचा,

नाही मजला हट्ट सुरेल त्या मैफिलीचा!

परी सांग आता तू ओठांवरी ओथंबशील ना? ओथंबशील ना?


सोडला बघ राणी हट्ट मी निशिगंधाचा,

सोडला बघ राणी हट्ट मी रातराणीचा!

परी सांग आता तू मिठीतून बहरशील ना? बहरशील ना?


हिमांशु डबीर

०३-ऑगस्ट-२००९

No comments:

Post a Comment