Tuesday, June 16, 2009

बाप माणूस


२१-जून-२००९ हा दिवस "फादर्स डे" म्हणून साजरा केला जातो! हि कविता माझ्या बाबांसाठी!

बाप माणूस


अखंड उत्साहाचा तो सागर आहे,
शितल कधी, कधी क्रुद्ध ज्वाला आहे,
सहज कधी, कधी जटील आहे,
असा माणसांतील तो "बाप माणूस" आहे!


परिस्थितीशी तो झुंजला आहे,
आम्हा लहानांत तो रमला आहे,
आमच्या आयुष्याचा तोच चित्रकार आहे,
खरंच, तो एक "बाप माणूस" आहे!


धमन्यांतून त्याचेच रक्त वाहते आहे,
मनमानसातून त्याचीच जिद्द सळाळते आहे,
हृदयातून त्याचे चैतन्य तळपते आहे,
असा हा माणूस माझा "बाप" आहे!

हिमांशु डबीर
२१-जुन-२००९

No comments:

Post a Comment